REGULAMIN KONKURSU

Budowa domu SSO wraz z materiałem wg. projektu budowlanego DOMZA150TYSIECY.PL

 

I. DEFINICJE i USTALENIA KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu

Budowa domu SSO wraz z materiałem wg. projektu budowlanego DOMZA150TYSIECY.PL jest firma DOMZA150TYSIECY.PL  Łukasz Dziadosz ul.M.Dąbrowskiej 6 74-300 Myślibórz, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest Uczestnik , który zostanie wyłoniony w obecności Pani Notariusz Karoliny Anny Wolskiej prowadzącej kancelarię notarialną  przy Ul.Mariackiej 15, 74-300 Myślibórz
 3. Całość zostanie zarejestrowana i upubliczniona na profilu firmowym FB oraz forum należącym do organizatora, niezwłocznie po rozstrzygnięciu.
 4. Nagrodą w konkursie jest darmowa usługa budowy domu SSO wraz z materiałem (stan surowy otwarty) wg. projektu DOMZA150TYSIECY.PL realizowana przez organizatora konkursu.
 5. Organizator zobowiązuje się do wybudowania domu SSO wg. projektu        DOMZA150TYSIECY.PL na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym przez zwycięzcę. W terminie ustalonym przez obie strony, możliwie najszybszym do zrealizowania.
 6. Wszelkie zmiany niekonstrukcyjne wprowadzone przez zwycięzcę zostaną wykonane bez dodatkowych kosztów. (zmiana wielkości okien, drzwi, przesunięcie otworów. Zmiana rozplanowania pomieszczeń)
 7. Zwycięzca zobowiązuje się do dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowę domu wg. projektu DOMZA150TYSIECY.PL
 8. Organizator zapewnia sprzęt ciężki wymagany przy pracach ziemnych.
 9. Zwycięzca zapewnia obsługę geodezyjną.
 10. Zwycięzca zapewnia kierownictwo budowy.
 11. Organizator zapewnia dostarczenie wszelkich materiałów potrzebnych do budowy domu do stanu SSO.
 12. Budynek wybudowany będzie wg sztuki budowlanej i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Organizator zobowiązuje się do wykonania poszczególnych prac z następujących materiałów

ZAKRES ROBÓT:

II. PRZEBIEG KONKURSU

     

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi kupić projekt oferowany przez organizatora,  oraz potwierdzić chęć wzięcia udziału w konkursie zgadzając się na podanie do publicznej informacji imienia i nazwiska (nazwy) oraz miejscowości.
 2. Konkurs trwa 60 dni, rozpoczyna się w dniu 04.07.2017 o godz. 11:00 i kończy się w momencie sprzedaży przez organizatora 100 sztuk projektu DOMZA150TYSIECY.PL
 3. Z uwagi na promocję firmy oraz inicjatywę budowy taniego domu ,projekt w czasie trwania konkursu dostępny jest w cenie 1799zł brutto.
 4. Lista uczestników konkursu będzie aktualizowana na bieżąco pod linkiem

            Lista uczestników

 1. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest sprzedaż przez organizatora 100 egzemplarzy projektu DOMZA150TYSIECY.PL
 2. Jeżeli w okresie trwania konkursu tj. 60 dni nie zostanie spełniony powyższy warunek zwycięzca nie zostanie wyłoniony a konkurs się nie odbędzie.
 3. Jeżeli pula 100 projektów zostanie sprzedana przed upływem terminu 60 dni spotkanie u notariusza odbędzie się w możliwie najszybszym czasie, uzależnionym od wolnego terminu u notariusza.
 4. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się w obecności notariusza, Pani Anny Karoliny Woslkiej, a przebieg zostanie zarejestrowany urządzeniami audio-video
 5. Każdy z uczestników konkursu zostanie odczytany przez notariusza i jego udział w postaci paska z imieniem i nazwiskiem zostanie umieszczony w pojemniku zbiorczym. W puli znajdzie się 100 pasków z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem (lub nazwą). Każda z osób zostanie wpisana na listę. Lista potwierdzona przez notariusza będzie udostępniona publicznie.
 6. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi przez osobę niezwiązaną z organizatorem ani kancelarią notarialną.
 7. Każdy z uczestników, który będzie chciał być obserwatorem u notariusza jest mile widziany.
 8. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Organizator ogłosi wyniki konkursu w dniu spotkania u notariusza.
 10. Organizator zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu nagrody w momencie przedstawienia prawomocnego pozwolenia na budowę dostarczonego przez zwycięzcę. W miejscu wskazanym przez zwycięzcę, w możliwie najszybszym terminie dogodnym dla obu stron. Organizator dołoży wszelkich starań aby realizacje przedmiotu konkursu wykonać w możliwie najszybszym terminie.
 11. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 12. Nagrodę w konkursie otrzyma 1 uczestnik
 13. Projekt zakupiony w trakcie konkursu może zostać odsprzedany na wolnym rynku
 14. Każdy z uczestników ma prawo nabyć dowolną ilość projektów
 15. Każdy egzemplarz (komplet) projektu będzie stanowił jedną pozycję na liście uczestników.
 16. Zakazuje się odsprzedaży projektów, które wezmą udział w konkursie za pośrednictwem forum oraz profilu firmowego FB należącego do organizatora.
 17. Projekt zakupiony w trakcie trwania konkursu nie podlega zwrotowi.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, skontaktować się ze zwycięzcą.
 2. Koszty zakwaterowania, dojazdu pokrywa organizator.
 3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@domza150tysiecy.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: kontakt@domza150tysiecy.pl
 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: kontakt@domza150tysiecy.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na treść tego regulaminu oraz warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po zapoznaniu się z treścią tego regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. Regulamin opublikowano 03.07.2017